Projekt “WESOŁE PRZEDSZKOLAKI”

Gmina Boguchwała realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Wesołe przedszkolaki”

Projekt nr: FEPK.07.11-IP.01-0034/23                   

Czas realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.08.2025

Cel główny projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Boguchwała (Kielanówka) poprzez stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności 100 dzieci i podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry ośrodka wychowania przedszkolnego w okresie do 31.08.2025 r.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  1. Utworzenie i organizację jednego nowego oddziału przedszkolnego

(01.01.2024-31.08.2024).

  •  Prowadzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego (01.09.2024-31.08.2025).
  •  Realizację zajęć dodatkowych (rytmika, język angielski) dla dzieci

(01.09.2024-30.06.2025).

  •  Podnoszenie kompetencji zawodowych kadry OP (01.04.2024-31.12.2024).

Grupa docelowa:

  1. 100 dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe) i ich

opiekunowie z terenu gminy Boguchwała – zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego gminę Boguchwała (woj. podkarpackie),

  • 2 nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego.

Główne rezultaty:

  1. Objęcie 100 dzieci dodatkowymi zajęciami (rytmika, język angielski) w edukacji przedszkolnej.
  2. Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
  3. Objęcie wsparciem Zespołu Szkół w Kielanówce.
  4.  Podniesienie kwalifikacji 2 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.

Projekt pt. „Wesołe przedszkolaki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Oś priorytetowa: 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna.

Wartość projektu: 421 790,21 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 358 521,67 PLN

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 21 089,51 PLN

#FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl